47 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

By С.Отгоо Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 6 дугаар сарын 8-12-ны өдрүүдэд 12 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв. …read more

Source:: dorgio.mn