Сурагчид болон сургуулийн орчинд эдгээр хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдахыг хориглов

By С.Отгоо Сургуулийн орчин гэж сургуулийн байр, дотуур байр болон Газрын тухай хуулийн 33.1.1 дэх заалтад заасны дагуу сургуульд эзэмшүүлсэн газар, түүний эргэн тойронд 150 метр хүртэлх газрыг хамруулан ойлгоно. …read more

Source:: dorgio.mn